Szab-I-Net Program

Bódi Antal
Szab-I-Net Kht. ügyvezetõ
BGYTF Számítóközpont vezetõ
toni@szabinet.hu

Bíró Sándor
Szab-I-Net Kht. mûszaki igazgató
BGYTF Számítóközpont rendszergazda
biro@szabinet.hu

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
tel:42 402 488/171 fax: 42 402 615

A Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kitûzött informatikai fej- lesztési program amely e rövid ismertetés témájául szolgál a Szab-I-Net program elnevezést nyerte. A fejlesztéssel lehetõvé válik a felsõoktatásban felhal- mozott technológia széleskörû eljuttatása a város és a megye intézményeihez, vál- lalkozásaihoz és magánszemélyekhez is. Az alapvetõ megvalósításhoz egy egységes regionális informatikai rendszer létrehozásán keresztül vezet az út. Ehhez megkeressük a lehetõ legoptimálisabb megoldást és a meglévõ infrastruktúrákat igyekszünk maximálisan kihasználni. Erre a legjobb példa a kábeltelevíziós hálózat adatátviteli célú használata.

Szab-I-Net program elõzményei

Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola (http://www.bgytf.hu)

A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolán a számítástechnika törté- nelmi kezdete az 1970-es évekre nyúlik vissza. A Fõiskola mint a térség leg- jelentôsebb felsõoktatási intézménye történelme során mindig igyekezett a leg- újabb technikát meghonosítani és azt a régió számára továbbadni. Ebbe a fejlõdési sorba nagyon jól illeszkedik a Fõiskola és a Nemzeti Információs Infrastruktúra program között kialakult gyümölcsözõ kapcsolat. A Fõiskola az elsõk között lépett be az IIF programba és a lehetõségeihez mérten igyekszik ennek a programnak a sikerén dolgozni. A Fõiskolán a számítástechnika szervezeti útkeresése végigment a máshol is tapasztalható fejlõdésen. Az elsõ idõkben még mint a Matematika Tanszék részeként foglalkoztak számítástechnikával. Késõbb, ahogy a számítástechnika szakos tanárképzés beindult a fõiskolán létrejött a Számítástechnikai és Informatikai Tan- szék. Ebbõl a tanszékbõl vált ki 1994. szeptember 1-jétõl a Számítóközpont, amely a hagyományokhoz való kötõdés miatt megõrizte az eredeti elnevezést.

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési program (NIIF, http://www.iif.hu)

Jelenleg a NIIF Régióközpont pályázaton elnyert DEC Alpha AXP szerver adja az intézmény központi erõforrását. Ezt megelõzõen szintén az IIF-tõl kaptunk egy SUN Sparc-2 munkaállomást és ekkor még X.25-ön keresztül kezdtük el megismerni az Internet hálózatot és a UNIX kultúrát. A DEC géppark jelentette számunkra az igazi kihívást. Már ekkor, 1994 tavaszán látszott, hogy a jövõ az integrált szolgáltatásoké lesz, így mi már nem is kezdtünk el gophert fejleszteni, hanem egybõl a WWW fejlesztésre fordítottuk a legnagyobb energiát. Eleinte úgy látszott, hogy ez a fejlesztés eléggé öncélú, még nem lehetett látni azt a nagy felfutást, ami napjainkban bekövetkezett. Az általunk adott szolgáltatások nagyon sokszínûek. Az érdeklõdõ találhat nálunk tudományos érdeklõdésre számot tartó anyagokon túl a környezetünket bemutató információs blokkokig mindenfélét. Csak felsorolásszerûen ismertetjük a legfontosabb adatbázisainkat: Home Page of Nyíregyháza (ÆTOP 5% of All Web Sites"-díjas szolgáltatás), Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai látnivalói és településeinek alapadatai, falusi turizmus, Nine Planets (NASA hivatalos mirror), fõiskolai információk: tanszéki információk, Botanikuskert, Felvételi Kalauz, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Web-lapjai, stb.

Szab-I-Net program célja

Az általunk végzett fejlesztések eredményeként fogalmazódott meg bennünk a feladat, hogy ezt a lehetõséget próbáljuk meg átadni a környezetünknek is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közalapítványnál sikerült egy pályázatot elnyer- nünk, amelynek eredményeként az országban elsõnek sikerült kialakítanunk 10 Mbps sebességû Internet-kapcsolatot a nyíregyházi Kábelkom Kft. kábeltévé hálózatán 1995 novemberében. Ez azt jelenti, hogy potenciálisan egy 25.000 csatlakozási ponttal rendelkezõ nagysebességû számítógépes hálózat alapjait raktuk le. Természetesen a HUNGARNET alapelveket semmilyen körülmények között nem akartuk sérteni, így igyekeztünk szövetségeseket keresni ezen eredményeknek a kiaknázására. A cél megvalósításához sikerült megnyernünk a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat segítségét és támogatását. Megtaláltuk a kedvezõ szervezeti formát a Szab-I-Net Közhasznú Társaság megalapításában. Amennyiben a terveink valóra válnak, elérjük célunkat, hogy az általunk kidolgozott fejlesztési programba minden érdeklõdõ bekapcsolódhat és így az Internet mindannyiunk számára költségelosztásos elven megfizethetõvé válik. A Szab-I-Net hálózat nem HUNGARNET ügyfelei az akadémiai rendszertõl függetlenül csatlakozhatnak az Internethez, a HUNGARNET tagok pedig a NIIF Régióközponton keresztül válhatnak a H-BONE rendszer felhasználóivá. A NIIF ÆIntelligens Város" kísérleti pilot-program keretében 20 nyíregyházi HUNGARNET-intézményt kapcsolunk be a hálózatba (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága, Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, Bánki Donát Ipari Szakközépiskola, Vasvári Pál Gimnázium, 110 sz. Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet, Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola, Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára, Arany János Általános Gimnázium, Élelmiszeripari Szakmunkásképzõ Iskola, Krúdy Gyula Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézet, Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, DATE Kutatóközpont, GATE Mezõgazdasági Fõiskolai Kar, Váczi Mihály Városi Mûvelõdési Központ és Gyermekcentrum, Sipkay Barna Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ).

Szab-I-Net program megvalósítása

Jelenleg a CATV hálózaton 17 db. útválasztó (router) mûködik. Ezeknek a száma a közeljövõben nagy mértékben növekedni fog. A routereken keresztül az intézmények hálózata teljesen vagy részben szabadon kommunikálhat a világgal az Interneten. A megyében a hálózati szolgáltatásokat elsõsorban az ún. dial-up szolgáltatások bevezetésével kezdtük el. A jelenlegi konstrukcióban helyi hívási díj ellenében biztosítjuk a hálózati hozzáférést a felhasználóknak. A nagyobb felhasználók igényének kielégítésére bérelt vonalakat létesítünk a két pont közötti összekötte- téssel.

A Szab-I-Net program technikai lehetõségei

Lehetõségek a Kábelkom hálózaton 25000 csatlakozási pont Nyíregyházán Visszirányú erõsítés Csillag-topológia Zajvédett technológia

A városi számítógépes hálózat létrehozásában kiemelkedô szerepet kap a városi kábeltévé-hálózat. Ennek a kialakítása nagyon magas mûszaki követelményeket támaszt a kábeltévé-hálózat mûködtetõivel szemben és intenzív kooperációt feltételez az Internet-szolgáltató és a kábeltévé-hálózatot mûködtetõ cég között. Ahhoz, hogy egy kábeltévé-hálózaton ezt a fejlesztést meg lehessen valósítani, kell a kábeltévé-hálózatnak három alapvetõ kritériumnak eleget tennie.

Csillagpont-topológiában kiépített hálózat (minden felhasználóhoz egyedi vezetéken jut el a jel, így nem tudják egymást zavarni a felhasználók).

Visszirányú erõsítésnek kell élnie a hálózaton (a jeltovábbítás nem csak a egy pontból terjed a felhasználók felé, hanem a rendszer végpontjai is tudnak jelet küldeni a központba).

Minõségi követelmény (csak technológiailag korrekten szerelt, zajvédett hálózaton van esély a kommunikáció kialakítására).

Szab-I-Net program fejlesztési lehetõségei

Az eddigi fejlesztések további kiaknázása a távközlési ISDN-szolgáltatás igénybe vétele és más béreltvonali alkalmazások kiaknázása lehet. Alapvetõ célunk a to- vábbiakban is az Internet-kultúra terjesztése és az olcsó hozzáférés biztosítása.

Ha megpróbálunk egy kicsit a jövõbe tekinteni, akkor lelki szemeink elõtt olyan vízió képe látszik, hogy Magyarország városaiban a kábeltévékre alapozva nagysebességû városi számítógépes hálózatok mûködnek. Ezek között a hálózatok között nagy sávszélességû kapcsolatok jönnek létre, valamint ezekhez kapcsolódnak a vidéki rendszerek bérelt vonalakon keresztül vagy normál telefon-modemek segítségével.

Az Æintelligens város" koncepció kidolgozása jelenleg folyik Nyíregyházán, amelynek keretében széleskörû összefogással igyekszünk olyan új szolgáltatásokat bevezetni, amelynek közös jellemzõje lesz a digitális kultúra alkalmazása. Új alkalmazások kialakítására nyílhat lehetõség a távoli munkavégzés és a felsõfokú intézményekre alapozott távoktatási formák kidolgozásával is. Nagyon fontos cél az önkormányzati híranyagok megjelentetése, visszajelzési lehetôségek megvalósítása a hálózaton. Itt nem gondolunk teljesen új dolgokra, csak szeretnénk a mai gyakorlatot gyorsabbá és könnyebben elérhetõvé tenni. A hálózat fejlesztésére a fokozatosan bekapcsolódók is nagyon nagy hatással vannak, mert elsõsorban a tartalmi szolgáltatások kialakításával bõvítik az információs kínálatot is. Egyelôre nem tudjuk pontosan megfogalmazni, hogy milyen lesz ez a hálózat 45 év múlva. Abban bízunk azonban, hogy az elindított fejlesztések fokozatosan bõvülnek és megismételhetjük azt a fejlõdést, amelyre a legfejlettebb államokban találunk példákat. A mi feladatunk most a hálózat kialakítása és a digitális kommunikáció fel- gyorsítása Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Várható eredmények

A Szab-I-Net program eredményeként létrejövõ hálózat nagy mértékben hozzá- járulhat a "humán infrastruktúra" fejlõdéséhez is. Például, az országhatároktól független kommunikáció kialakulásával új értelmet nyer a nyelvi képzés is. Az Interneten többségében a kommunikáció nyelve az angol, de nagyon jelentõs számban találunk német, olasz, spanyol, francia nyelvû információforrásokat is. Az Interneten keresztül kommunikálók számát ma 40-50 millióra becsülik a Világon. Számunkra nagyon fontos, hogy mi is Ætömegesen" vegyünk részt ebben a kommunikációban, mert az információk kezeléséhez Æcsak" szellemi tõkére van szükség alapvetõen.

A Szab-I-Net program találkozik és rokonítható a fejlettebb országok fejlesztési programjaihoz. Ezt jól szimbolizálja a GIP elismerés is, amelyet 1997.április 25-én vettünk át Budapesten.